INGREDIENTS: Tomato sauce, mozzarella cheese, basilic, oregano