• INGREDIENTS: Tomato sause, cheese, pepperoni, oregano