INGREDIENTS: Tomato sause, cheese, pepperoni, merguez sausage oregano,merguez-Pepperonis